logo
    Tips bagi mengakses widget untuk perbualan (live chat)
  • Pastikan laman ini diakses menerusi laman web rasmi BNM untuk memastikan perbualan yang selamat dan terjamin bersama agen kami.
  • Laman ini paling sesuai dipaparkan menggunakan pelayar Chrome, Firefox dan Safari.
  • Untuk mengelakkan perbualan (live chat) anda terputus, jangan tutup laman ini atau kekal tidak aktif selama lebih daripada empat minit.

Penafian:
Semua perbualan yang diterima daripada Bank Negara Malaysia (Bank) dihantar dengan penuh kepercayaan. Namun ia tidak terikat atau boleh ditafsirkan sebagai sebarang obligasi bagi pihak Bank.